Orkide Zeytin Dalından

Kişisel Verilerin Korunması

ORKİDE - KÜÇÜKBAY GRUP ŞİRKETLERİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

BİRİNCİ BÖLÜM

1. GİRİŞ


1.1. Giriş
ORKİDE – KÜÇÜKBAY Grup Şirketleri (“Grup”) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu(“Kanun“) uyarınca Kişisel Verilerin hukuka uygun olarak korunması ve işlenmesine dair mevzuat hükümlerine uymakta ve bu hususta özen göstermektedir. Bu bilinçle Grup olarak, Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesi için tüm idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.

1.2. Politikanın Amacı
Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasının amacı, Kanun‘un amacına uygun olarak Kişisel Verilerin korunması ve işlenmesinde başta Anayasa’nın 20. Maddesinde düzenlenen özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini azami derecede korumak ve Grubun yükümlülükleri ile Kanun uyarınca uyacağı usul ve esaslar hakkında Kişisel Veri Sahiplerini bilgilendirmektir.

1.3. Politikanın Kapsamı
Bu Politika; gerçek kişi olmak kaydıyla grup şirketlerinin hissedarları, şirketlerin iş ortakları, şirketlerin yetkilileri, şirketlerin çalışanları, çalışan adayları, ziyaretçiler, şirketlerin müşterileri, potansiyel müşterileri ve üçüncü kişiler için hazırlanmıştır.

1.4. Tanımlar
Bu politika bakımından önemli görülen tanımlar aşağıda yer almaktadır.

Açık Rıza:Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızadır.
Anonim Hale Getirme:Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesidir.
Çalışan:Şirketimiz nezdinde bir iş görme edimi içeren sözleşme kapsamında faaliyet gösteren kimsedir.
Çalışan Adayı:Şirketimize herhangi bir yolla iş başvurusunda bulunmuş ya da özgeçmiş ve ilgili bilgilerini şirketimizin incelemesine açmış olan gerçek kişilerdir.
İrtibat kişisi:Türkiye’de yerleşik olan tüzel kişiler ile Türkiye’de yerleşik olmayan tüzel kişi veri sorumlusu temsilcisinin Kanun ve bu Kanuna dayalı olarak çıkarılacak ikincil düzenlemeler kapsamındaki yükümlülükleriyle ilgili olarak, Kurum ile kurulacak iletişim için veri sorumlusu tarafından Sicile kayıt esnasında bildirilen gerçek kişidir.
Kişisel Verilerin İşlenmesi:Kişisel Verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemdir.
KVK Kurulu:Kişisel Verilerin Korunması Kurulu’dur.
Kişisel Veri Sahibi /İlgili Kişi:Kişisel Verisi işlenen Şirket Hissedarlarını, Şirket İş Ortaklarını, Şirket Yetkililerini, Çalışan Adaylarını, Ziyaretçileri, Şirket Müşterilerini, Potansiyel Müşterileri ve Üçüncü Kişileri ifade eder.
Kişisel Veri Saklama Ve İmha Politikası:Veri sorumlularının, kişisel verilerin işlendikleri amaç için gerekli olan azami süreyi belirleme işlemi ile silme, yok etme ve anonim hale getirme işlemi için dayanak yaptıkları politikadır.
Kişisel Veri:Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir.
Özel Nitelikli Kişisel Veri:Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler özel nitelikli verilerdir.
ORKİDE-KÜÇÜKBAY
Grup Şirketleri
:Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş.
Papiks Plastik Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Şirket / Şirketerimiz:Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş.
Papiks Plastik Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Şirket Hissedarları:Küçükbay Yağ ve Deterjan San. A.Ş.
Papiks Plastik Sanayi ve Ticaret A. Ş.
Hissedarlarıdır.
Şirket İş Ortağı, Tedarikçi, Bayi, Bunların Hissedarı, Yetkilisi, Çalışanı:Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek kişiler ile Şirketimizin her türlü iş ilişkisi içerisinde bulunduğu gerçek ve tüzel kişilerde (iş ortağı, bayi, tedarikçi gibi) çalışan, hissedarları ve yetkilileri dahil olmak üzere, tüm gerçek kişilerdir.
Şirket Yetkilisi:Grup şirketlerinin yönetim kurulu üyesi ve diğer yetkili gerçek kişilerdir.
Üçüncü Kişi:Herhangi bir kategoriye girmeyen diğer kişilerdir.
Veri İşleyen:Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına Kişisel Veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu:Kişisel Verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri (veri kayıt sistemi) yöneten kişi veri sorumlusudur.
Ziyaretçi:Şirketimizin sahip olduğu fiziksel yerleşkelere çeşitli amaçlarla girmiş olan veya internet sitelerimizi herhangi bir amaç ile ziyaret eden tüm gerçek kişiler
Veri Sahiplerinden Gelen Taleplerin Yönetimi Prosedürü:Grup bünyesince hazırlanan ve Kanun kapsamında veri sahiplerinden gelebilecek taleplerin karşılanmasında kullanılacak olan sürecin detaylandırıldığı prosedürdür.

1979 yılından bugüne “sağlıkla, güvenle” sofralarınızdayız.
“Sağlıklı bir hayat” için tutkuyla, ülkemiz için de gururla üretiyoruz.